QUY CHẾ CUỘC THI - TÀI NĂNG HỌC SINH, SINH VIÊN TỈNH LONG AN LẦN THỨ 4 - NĂM 2017